انواع رگلاتور گلور سوئیس که با توجه به کار و کاربرد آنها در مصارف مختلف باید به دقت انتخاب شود .  تنظیم کننده فشار GLOOR برای تمام گازهای غیر تهاجمی و مخلوط های گاز در خلوص فنی مناسب است . تنظیم کننده ها مطابق با استانداردهای معتبر اروپایی (EN) و بین المللی (ISO) هستند و فناوری […]