شفت شیر کپسول

شفت شیر کپسول شفت شیر کپسول 66349063

شفت شیر کپسول اهرمی است که برروی نافی و زیر فلکه کپسول قرار میگیرد این اهرم با فشاری که از طرف فلکه کپسول به خود میبیند فشار رابه نافی آورده وباعث بسته شده محفظه فشار گاز میشود

نکته enlightened:

همان طور که در مبحث نافی شیر کپسول به شما مشتریان عزیز توضیح داده شد شفت شیر کپسول نسبت خود شیر کپسول با هم متفاوت میباشد واین مدل فت برای شیر کپسولهای بابرندهای اععم از 

  1. شیر کپسول چینی 
  2. شیر کپسول ایرانی

 مورد استفاده قرارمیگیرد

این مجموعه توانسته است با استفاده از کارشناسان در این  زمینه مشاوره مناسبی را به مشتریان عزیز ارائه دهد laugh

Scroll to Top