ساختار نازل برشکاری سه تیکه بوتانی

نازل برشکاری سه تیکه همان تورکه از نامش پیداست دارای سه قسمت میباشد که عبارتند از :

  1. کلاهک مسی نارل برشکاری 
  2. کلاهک برنجی نازل برشکاری
  3. میله نازل برشکاری 

توجه داشته باشید که در نازل برشکاری قسمت کلاهک برنجی نازل برشکاری و میله نازل برشکاری برروی هم با رزوه ای که برروی میله آن تعبیه برروی کلاهک برنجی نازل برشکاری وصل میگردد 

نکته :

 نازل برشکاری سه تیکه فقط در نازلهای با برند اصلی هستند و چینی ها هیچ کدام سه تیکه نیستند   

 

Scroll to Top