طریقه بافتن و پرس نمودن سیم بکسل

طریقه پرس نمودن:

سیم بکسل در کارگاه مربوطه به اندازه سفارش داده شده قطع می شود و سر آن داخل بوش متناسب با ظرفیت سیم و مناسب با قطر سیم قرار می گیرد، سپس سر سیم را بصورت حلقه در آورده و سر کوتاه سیم را داخل بوش کنار سر اصلی قرار می دهند و آنرا پرس می نمایند. روی پرس باید ظرفیت سیم توسط شماره حک شود..

طریقه بافتن :

سیم بکسل ها در کارگاه با طول های مختلف مطابق سفارش کارگاه مصرف کننده قطع شده و سر آنها را بصورت مشبک از هم باز نموده و سپس دم گیره بسته می شود. سرهای مشبک شده پس از بصورت حلقه در آمدن، سر سیم رشته به رشته L باید حتماً توسط سمبه و چکش و گاز انبر در سیم اصلی می بافند. هر رشته از سیم بکس سه مرتبه بافته شود. طول بافت سیم بکسل باربلند کن نباید از ۲۰-۲۵ برابر قطر آن کمتر باشد. طول بافت سیم بکسل با قطر ۱۵ ملیلمتر باید ۳۰۰-۳۷۵ میلیمتر باشد و هر ۵ میلیمتر اضافه بافت لازم است از ۲۸ به بالا ۵ مرتبه هر رشته باید بافته شود.

نتیجه اینکه: سیم بکسل از نقطه گلوی حلقه آن تا آخرین نقطه بافت کمتر از ۵۰ سانتیمتر نباشد. از قطر ۲۷ میلیمتر به بالا ۷۵ سانتیمتر طول بافت لازم است.

Scroll to Top