ساختارهای سیم بکسل غیر گالوانیزه

 

 

مغزی كنفی (FC)

مغزی فولادی (IWRC)

6x7+FC

6x7+wsc

6x12+FC

--------

6x15+FC

--------

6x19(st)+FC

6x19(st)+IWRC

6x19(w)+FC

6x19(w)+IWRC

6x19(se)+FC

6x19(se)+IWRC

6x25+FC

6x25+IWRC

6x36+FC

6x36+IWRC

6x37+FC

6x37+IWRC

6x46+FC

6x46+IWRC

6x61+FC

6x61+IWRC

6x91+FC

6x91+IWRC

8x36+FC

8x36+IWRC

8x37+FC

8x37+IWRC

8x61+FC

8x61+IWRC

17x7+FC(Non Rotation)i

17x7+IWRC(Non Rotation)i

18x7+FC(Non Rotation)i

18x7+IWRC(Non Rotation)i

34x7+FC(Non Rotation)i

34x7+IWRC(Non Rotation

 
Scroll to Top