الکترود SMP

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع الکترود وفیلر استیل بابر SMP در بازار ایران میباشد که در ادامه به آن میپردازیم

  انواع الکترود و فیلر SMP :

الکترود SMP استیل E310 :

             الکترود استیل smp - E 310                     قطر 3.2
            الکترود استیل  smp - E 310                     2.6قطر

  

الکترود SMP استیل E 308 :

         الکترود استیل smp - E 308                    3.2 قطر     
         الکترود استیل smp - E 308                   2.6 قطر

     

الکترود SMP استیل E 316 :

    الکترود استیل smp - E 316           3.2 قطر
   الکترود استیل  smp - E 316          2.6 قطر

        

الکترود SMP استیل E 309 :

   الکترود استیل smp - E 309           3.2 قطر
   الکترود استیل smp - E 309           2.6 قطر

فیلر های استیل برند SMP :

 فیلر استیل smp - 308    قطر1     قطر1.6    قطر 2.4     قطر 3.2    
 فیلر استیل smp - 310   قطر 1    قطر 1.6    قطر2.4     قطر 3.2
 فیلر استیل smp - 316   قطر 1    قطر 1.6   قطر 2.4     قطر 3.2
 فیلر استیل smp - 309    قطر 1    قطر1.6   قطر 2.4     قطر3.2

 

Scroll to Top