الکترود گودولد

الکترود گودولد

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع الکترود گودولد توضیحاتی رادر مورد این الکترود استیل جوشکاری ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم 

 

الکترود استیل E 308 L چیست :

ترکیب شیمیایی این الکترود مشابه E 308 بوده و فقط در مقدار کربن موجود ترکیب جوش حاصل از آن کمتر از E 308 است و حد اکثر به 0/0.04 می رسد . به این ترتیب حطر تشکیل کاربید و رسوب آنها در مرز دانه ها ودر نتیجه احتمال بروز خوردگی ها ی بین دانه ها و ترکهای ناشی از آن به حداقل می رسد . همچنین وجود عناصر پایدار کننده کاربید مثل نیوبیوم ( NB ) یا تیتانیوم نیز در افزایش مقاومت به خوردگی جوش حاصل تاثیر به سزایی دارد .

 

الکترود استیل E 309 L چیست :

ترکیب شیمیایی این الکترود مشابه الکترود E309 بوده و فقط در مقدار کربن آن کمتر از 0/04% است . از این رو احتمال تشکیل کاربید های خطرناک راسب در مرز دانه ها به حداقل رسیده ومقاومت به خوردگی آن به ویژه در مقابل SCC تاحدود زیادی افزایش پیدا می کند , بدون اینکه نیازی به نیوبیوم یا تیتانیوم , برای پایدار سازی کاربید وجود داشته باشد

 

الکترود استیل E 316 L چیست :

ترکیب شیمیایی آن مشابه الکترود E 310 بوده و فقط مقدار کربن آن کمتر و حداکثر 0/04 درصد است . به همین دلیل , خطر بروز خوردگی مرز دانه ای و بین دانه ای , به دلیل کاهش مقدار کاربید ها به حداقل میرسد . این الکترود نسبت به الکترود E3016 H مقاومت کمتری در برابر حرارت از خود نشان می دهد .

 نکته :

الکترود گودولد استیل موجود در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان به شرح زیر میباشد 

 

الکترود گود ولد 308 :

   الکترود گود ولد 308     قطر 2.5
   الکترود گود ولد 308       قطر 3
   الکترود گود ولد 308       قطر 4

 

 الکترود گودولد 309 :

  الکترود گودولد 309   قطر 2.5
  الکترود گودولد 309     قطر 3
  الکترود گودولد 309     قطر 4

 

الکترود گودولد 310 :

  الکترود گودولد 310   قطر 2.5
  الکترود گودولد 310     قطر 3
  الکترود گودولد 310     قطر 4

 

الکترود گودولد 316 :

   الکترود گودولد 316   قطر 2.5
   الکترود گودولد 316     قطر 3
   الکترود گودولد 316     قطر 4

 

 

Scroll to Top